Onderwijs
"Bij ons telt elke talent!"

Adaptief

 

SOL De Watervlinder is een lerende organisatie met een persoonlijk karakter, die, op basis van een goede balans tussen het sociale en cognitieve component kwalitatief hoog hedendaags onderwijs en opvang biedt ten behoeve van alle kinderen.

 

SOL De Watervlinder biedt een gestructureerde, sfeervolle en veilige leeromgeving waarin leren en plezier hand in hand gaan. SOL De Watervlinder is een speel-ontwikkel-leerplein waar iedereen meetelt en meedoet op zijn eigen niveau en biedt een sfeer waarbinnen kinderen, ouders en professionals zich veilig, prettig en geaccepteerd voelen. Kortom: Op De Watervlinder is het onderwijs en de opvang adaptief, want ieder kind is uniek en leert op zijn eigen manier.

 

Adaptief onderwijs en opvang zorgt voor een optimale ontwikkeling van ieder kind. Op alle vlakken en op eigen niveau en tempo krijgt het de mogelijkheid te groeien. Dit gebeurt op gebied van leerprestaties, sociaal emotionele vaardigheden, creatieve vaardigheden en culturele ontwikkeling. Dit alles met veel persoonlijke aandacht.

 

Om optimale ontwikkelkansen en hoogwaardig onderwijs te bieden aan kinderen, vergroten directeur, managementteam en professionals structureel hun kennis en vaardigheden. SOL De Watervlinder functioneert als een eenheid, waarbij sprake is van samenhang en samenwerking binnen het centrum, met de andere kindcentra en met andere organisaties in Hendrik-Ido-Ambacht en regio. We maken gebruik van elkaars kwaliteit met respect voor verschillen.

 

Wij ondersteunen kinderen in hun ontwikkeling naar een succesvolle, zelfsturende persoonlijkheid. In verbinding met zichzelf, met elkaar en met de omgeving groeien onze kinderen uit naar persoonlijkheden die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij van de 21ste eeuw.


Vriendelijke groet namens de directie,
Marieke Zijderveld

SOLveIT

Are you ready to SOLve|IT together?

SOLve|IT staat, binnen onze SOL, voor speel- ontwikkel- en leeractiviteiten die aansluiten bij een maatschappij die de afgelopen decennia enorm veranderd is. Er is een vergrote nadruk gekomen op gebieden als wetenschap, technologie, techniek en digitale geletterdheid. Deze gebieden worden samengevat in een wereldwijd begrip, te weten STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Maths).

 

De vaardigheden die hierbij worden vereist, zijn onder meer gericht op samenwerking, creatief- en kritisch denken, probleem oplossen en communiceren. Samen noemen we deze gebieden en vaardigheden de 21e-eeuwse vaardigheden.

 

Dat is de maatschappij waar uw kinderen -onze leerlingen- straks deel van uit gaan maken, en daarom vinden wij het van groot belang om daar binnen onze SOLs actief en structureel mee bezig te zijn. We duiden dit programma binnen onze SOLs aan als SOLve|IT!

 

SOLve|IT gaat uit van de principes van STEAM en de 21e-eeuwse vaardigheden. Tijdens SOLve|IT gaan kinderen aan de slag met uitdagende en gevarieerde werkvormen, die hen optimaal voorbereiden op de 21e eeuw.

 

Te denken valt aan 3D printen, 3D scannen, robotica, programmeren, audiovisuele media, mindstorms en technisch lego. Speerpunten bij alle SOLve|IT activiteiten zijn het ontdekkend spelen, ontwikkelen en leren en samen tot oplossingen komen: vandaar dat de Engelse term ‘solve it’ (los het op) terugkomt in de naam. Tijdens SOLve|IT verrijken de kinderen zich niet alleen met nieuwe kennis en vaardigheden, maar worden zij vooral geïnspireerd om, in een contextrijke omgeving, nieuwe mogelijkheden te ontdekken en om daarmee om te durven leren gaan!

 

Engels vanaf groep 1

Op ons speel-ontwikkeling-leerplein krijgen de kinderen Engelse activiteiten vanaf groep 1. Dit vroeg-vreemdetalenonderwijs heeft veel voordelen voor de kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat een vroegtijdige kennismaking met een vreemde taal de beste manier is om deze taal optimaal te leren beheersen. Daarnaast heeft deze ‘vreemde taalverwerving’ een positieve invloed op de algehele taalontwikkeling. Verder worden de communicatieve vaardigheden uitgebreid en is er een betere aansluiting op het voortgezet onderwijs.

 

Openbaar onderwijs en levensbeschouwelijke vorming

SOL de Watervlinder is een openbare school. Dat wil zeggen dat onze school toegankelijk is voor alle leerlingen en dat kinderen uit verschillende godsdienstige en niet-godsdienstige milieus zich thuisvoelen op SOL de Watervlinder. Hieruit vloeit voort dat het tot onze taak behoort de kinderen respect voor de levensovertuiging van andersdenkenden bij te brengen. Juist omdat er leerlingen met diverse overtuigingen op onze school komen, ervaren zij dat, ondanks de verschillen in achtergrond, er goed samengewerkt en samengeleefd kan worden. Wanneer kinderen later hun plaats in de samenleving zullen innemen, zullen zij ook samenwerken met mensen met verschillende overtuigingen.

 

Vanaf groep 1 t/m groep 8 wordt er gewerkt met de methode Leefstijl waarin de verschillende geloven en levensovertuigingen aan bod komen.

 

Zorg

Wij vinden het op SOL De Watervlinder belangrijk dat ieder kind goed in beeld is en daarmee gelijke kansen, juiste zorg en aandacht krijgt. De intern begeleiders ondersteunen samen met de SOL-managers de groeps- en individuele zorg binnen de klas en opvanggroep. Naast deze zorg is het mogelijk om binnen onze SOL gebruik te maken van logopedie, fysiotherapie,  pedagogisch coach en een samenwerking met het jeugdteam. Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft, hebben wij de mogelijkheden om zorgarrangementen en BOUW (leesondersteuning) in te zetten buiten de groep.

 

SOL en ouders

De samenwerking met ouders en verzorgers is voor ons één van de meest waardevolle elementen. We werken immers samen met u aan de ontwikkeling van het kind. Wij vinden het belangrijk om u als ouder zo optimaal mogelijk te informeren. Betrokkenheid van ouders wordt door ons zeer op prijs gesteld. Wij informeren u middels SOL-gids, SOL-informatiebrochure, nieuwbrieven, Parro, website en Facebook.

 

Wanneer uw kind gebruik maakt van de dagopvang of de voor- of naschoolse opvang wordt er een mentor aan uw kind toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker en is het vaste aanspreekpunt voor de ouders. Tijdens het intakegesprek krijgt u als ouder uitleg over het mentorschap en maakt u kennis met de mentor van uw kind.

 

Ouders van de kinderen van de groepen 3 t/m 8 worden, drie keer per jaar, uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. Het eerste gesprek zal in groep 4 t/m 8 een startgesprek zijn. Het startgesprek is een geschikt moment als kennismaking en om wederzijdse verwachtingen tussen kind, ouders en SOL uit te spreken.

 

In groep 3 zal het eerste gesprek in het teken staan van de herfstsignalering van de methode Vellig Leren Lezen. Aan het einde van het eerste contactmoment wordt er gesproken over een communicatieplan op maat. Hierin worden er, op basis van de ontwikkelingsbehoefte van het kind, afspraken gemaakt over hoe en wanneer er een volgend contact is tussen ouders en leerkracht (en eventueel kind). In het tweede en derde gesprek zal in groep 3 t/m 8 voornamelijk het rapport besproken worden. Hierbij is het tweede gesprek optioneel. In groep 8 zal tijdens het tweede gesprek, naast het rapport, de uitslag van de drempeltoets worden besproken en zal het laatste gesprek in het teken van het eindadvies staan.

 

Ook de ouders van groep 1 en 2 worden drie keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek. Bij de kleuters werken we nog niet met rapporten. We bespreken met u de ontwikkeling van uw kind aan de hand van ons leerlingvolgsysteem en de observatiegegevens van de leerkrachten.

 

Wij vinden het belangrijk u te informeren over wat uw kind gedurende het schooljaar op onderwijskundig gebied te wachten staat. In de meeste groepen zullen we u deze informatie aan het begin van het schooljaar via Parro toesturen. In een groep 1 en 8 is er gekozen voor een informatieavond, omdat wij het voor deze groepen belangrijk achtten u via een presentatie te informeren. De groepen 2 en 3 houden een nieuwjaarsreceptie aan het begin van het schooljaar. Dit is een samenkomen na schooltijd van leerlingen, ouders en leerkrachten om, onder het genot van een hapje en een drankje, elkaar op informele wijze te leren kennen.

 

ZWEM-BSO

Leren zwemmen is belangrijk. Daarom hebben wij een speciale Zwem-BSO waar kinderen door onze pedagogisch medewerkers naar het zwembad gebracht worden waar ze door bevoegde zweminstructeurs les krijgen voor hun A en B diploma’s. Wij starten twee á drie keer per jaar met een nieuwe groep voor de ZwemBSO. De 2 vaste data hiervoor zijn de maanden januari en september. U kunt uw kind aanmelden, wanneer hij/zij 5 jaar of ouder is. Als u uw kind heeft aangemeld krijgt u een bevestiging van uw aanmelding. Zodra er plek is voor uw kind wordt u hierover geïnformeerd. Aanmeldingen worden behandeld op datum van binnenkomst, er kunnen maximaal 24 kinderen deelnemen. Aanmeldingen die daarna binnenkomen, worden op een wachtlijst geplaatst.

 

De lessen voor diploma A en B zullen plaatsvinden op dinsdag en donderdag van 16.00-16.30 uur. U kunt uw kind dan ook alleen opgeven voor de ZwemBSO als u ook deze twee dagen gebruik maakt van de BSO. Mocht u alleen de dinsdag of alleen de donderdag afnemen, maar toch gebruik willen maken van de ZwemBSO, dan dient u zelf het brengen en ophalen van uw kind te regelen naar het zwembad op de dag waarop u geen BSO afneemt.

 

Uw kind zal onder begeleiding van een pedagogisch medewerker gehaald worden op de BSO-locatie en naar het zwembad worden gebracht. De pedagogisch medewerker zal de groep begeleiden tot in het zwembad en ze daar overdragen aan de zweminstructeur. Na de zwemles zal de pedagogisch medewerker de kinderen helpen met afdrogen en aankleden en worden de kinderen weer teruggebracht naar de BSO-locatie.

 

De kosten voor de lessen bedragen:

Een leskaart voor 8 lessen €63,50

Proefzwemmen €13,50

Diplomazwemmen €25,50,-

 

Voor de organisatie/ vervoerskosten brengen wij u maandelijks € 35,77 in rekening. Als u één dag gebruik maakt van de zwemBSO zullen de vervoerskosten gehalveerd worden, € 17,89.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rik van Leeuwen r.vanleeuwen@solambacht.nl

 

Zwemmen gr 1 t/m 3

De zwemlessen beginnen in de tweede schoolweek. De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 worden per bus vanaf ons SOL vervoerd en ook als groep weer teruggebracht. De “natte” gymlessen worden gegeven door de zwemonderwijzer(es). Wanneer uw kind niet meezwemt, moet er een gegronde reden zijn. Als uw kind onverhoopt toch niet mag zwemmen, is een schriftelijke afmelding verplicht. Enkele malen per jaar mogen de ouders van de kleuters meezwemmen. Dit meezwemmen wordt door de kinderen als extra stimulans ervaren. Wij adviseren daarom gebruik te maken van deze mogelijkheid. De data worden per nieuwsbrief bekendgemaakt evenals de data van het met kleren zwemmen.

 

Bewegingsonderwijs

Binnen SOL De Watervlinder is er veel aandacht voor bewegingsonderwijs. In de groepen 1 en 2 wordt er tweemaal daags bewegingsonderwijs aangeboden. Vanaf groep 3 t/m 8 wordt er twee keer per week bewegingsonderwijs aangeboden en is er dagelijks een buitenspeelmoment.

 

Cultuureducatie

Op SOL De Watervlinder werken we met een leerlijn cultuureducatie. Door middel van deze doorlopende leerlijn brengen we meer samenhang in de culturele loopbaan van kinderen. De komende jaren ligt het accent op een doorgaande leerlijn dans, muziek en drama waarbij we vooral vakoverstijgend te werk gaan. Daarnaast krijgt elke leerling een aantal keer per schooljaar een toneelvoorstelling, een dansvoorstelling, een museumbezoek of een concert aangeboden.

 

Weektaak

Op SOL De Watervlinder werken we met een weektaak. In de weektaak staat het lesprogramma van de week en de zelfstandig werkopdrachten afgestemd op ieder kind. Door middel van de weektaak leren we leerlingen zelfstandig te werken en worden ze aangesproken op hun eigen onderwijsbehoeftes en leerdoelen. Daarnaast krijgt de leerling door middel van de weektaak zicht op het programma van de week.

 

Meer- en hoogbegaafdheid

Op SOL De Watervlinder kunnen kinderen die hoogbegaafd zijn naast de begeleiding door hun groepsleerkracht, ondersteuning van de hoogbegaafdheidsspecialisten krijgen. Om aan de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen te voldoen, werken deze kinderen, vanaf groep 3, één dagdeel per week in de plusklas van de school. Binnen de plusklas De leerkrachten in de klas worden in de begeleiding van de leerling ondersteund door de hoogbegaafdheidspecialisten.

 

Leerlingenraad

Wij vinden het op SOL De Watervlinder erg belangrijk dat leerlingen de kans krijgen mee te denken en mee te praten. Onder andere door de Leerlingenraad 5/6 en de leerlingenraad 7/8 geven we hier vorm aan. Elke klas wordt door één leerling in de raad vertegenwoordigd. Leerlingen kunnen onderwerpen of vragen doorgeven aan deze leerling en de leerling zal na elke vergadering een terugkoppeling geven aan de klas. De leerlingenraden voor 2020/2021 bestaan uit:

• Groep 5: Milou Denker, Kaat Schriel, Silver de Nobel, Floris de Ridder, Liam de Jong

• Groep 6: Evy van Kooten, Charlotte den Heeten, Robin Middendorp, Sara Cillari

• Groep 7: Evi Sterkenburg, Finn Sinte Maartensdijk, Stan Huijgen, Jill van Zundert

• Groep 8: Kyan Koestering, Juliette van Dijk, Senna Sliep, Danique Tuithof

 

Adres

Druivengaarde 1, 3, 11 en 13

3344 PK Hendrik-Ido-Ambacht

 

Documenten

Hier vindt u downloadbare documenten, zoals de SOL Gids, protocollen enzovoort en links naar andere websites.

Documenten